วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สมาชิกกลุ่มโปร่งใสใจธรรมาภิบาล


                  รายชื่อสมาชิกกลุ่มโปร่งใสใจธรรมาภิบาล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

ที่
ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่ง
นางทิพยรัตน์   ไชยลังกา
ศึกษานิเทศก์
นางพันธ์ประภา   พูนสิน
ศึกษานิเทศก์

นายนิรุทธิ์  อุทาทิพย์
ศึกษานิเทศก์

นางบงกชษกรณ์  แซมสีม่วง
ศึกษานิเทศก์

นางสุจิตรา  วงศ์รส
เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.สุณี   ทรัพย์ประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคล

นายวิรัตน์  เอี่ยมสะอาด
นักทรัพยากรบุคคล

นางนราศรี   เถลิงศักดาเดช
นักทรัพยากรบุคคล

นางจิตตินันท์   ถาวรพานิช
นักทรัพยากรบุคคล

๑๐
นางสุดารัตน์  กุลวิศรุต
นักทรัพยากรบุคคล

๑๑
นายถกล   ภู่เด่นดวง
นักทรัพยากรบุคคล

๑๒
น.ส.อาทิตา คุ้มเสาร์
นักทรัพยากรบุคคล

๑๓
นางปนิดา   สะอาดยวง
นักทรัพยากรบุคคล

๑๔
นางวันเพ็ญ   สังข์ทอง
นักทรัพยากรบุคคล

๑๕
น.ส.อรุณศรี   สุขนิรันดร์
นักทรัพยากรบุคคล

๑๖
นางวิมล   สมตัว
นักทรัพยากรบุคคล

๑๗
นายสหธรรม  อ่อนนางาม
นิติกร

๑๘
น.ส.พรทิพย์  แท่นอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการ

๑๙
นางพัสตราภรณ์  พิบูลรัตนากุล
เจ้าพนักงานธุรการ

๒๐
นางรุ่งอรุณ แก้วสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๒๑
นายจารึก เมี้ยนละม้าย
ครูช่วยราชการงานวินัยและนิติกร

๒๒
นางสาววลัยพรรณ โรจนมงคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

๒๓
นางวีณา อ่อนนางาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๒๔
น.ส.วรรณี รัตนารามิก
นักวิชาการตรวจสอบภายใน